Hogwarts Professor Loved in Sweden — No Joke.

When anyone on the Internet links to this site, I’m sent a “pingback” notice. It’s fun to see who is talking about what we’re talking about here (most of the time) but sometimes the link is more of a stretch than usual. In September I got pinged from Sweden and I couldn’t make heads or tails of the post from way, way over there. So I wrote Odd Sverre Hove, our man in Norway, and he sent me a translation.

The original:

On Turtleback Tales And Asterisks Av John Granger September 12, 2011

Ojoj, det här är himla häftigt så häng med nu. Titeln i rubriken kommer från en bok som heter Harry Potter for nerds (dvs för mig) och boken består av tolv uppsatser som alla analyserar Potterböckerna på ett underbart djuplodat vis. När jag var på Leakycon i somras såg jag dessutom John Granger hålla en föreläsning baserad på denna uppsats och en bok han skrivit.

John Granged har en teori om att J K Rowling byggt upp sina böcker genom vad han kallar ringkomposition. Det vill säga om man placerar de sju böckerna i Harry Potterserien i en ring så får man en spegel där böckerna relaterar till varandra. Försök att se det framför  er. En cirkel med första och sista boken längst ner, bok fyra på toppen och två och sex samt tre och fem mittemot varandra. Om du sedan delar upp böckerna bok för bok så ska du kunna göra samma sak med alla kapitlen. Det var oerhört roligt att höra Granger lägga fram bevis efter bevis för sin teori. Jag kan omöjligt återge alla de händelser han tog upp för att beviksa sin tes, men som tur är finns det ett inlägg på Grangers egen hemsida för er som vill djuploda som jag. Om ni dessutom inte nöjer er med detta så kan ni ju göra som jag tänker göra och köpa hela boken och få hela 164 sidor om Ringcomposition och hur Potterböckerna byggts upp. Kom bara ihåg att även om det är oerhört fascinerande så är det John Grangers toerier och Rowling har inte konfirmerat något av det han säger. Men spännande är det, eller vad tycker ni? Jag vet i alla fall att jag nu har ännu en anledning att läsa om hela serien för att kolla teroin och det ska bli kul.

av Elin

Odd’s translation:

On Turtleback Tales And Asterisks

By John Granger September 12, 2011

Wow, this is heavenly intense (**), so hang on now. The title of this column comes from a book called Harry Potter for Nerds (that is: for me), and the book consists of 12 pieces analyzing the Potter books in an obviously deep-digging way. When I was at LeakyCon this summer, I saw by the way John Granger holding a lecture based on this concept and a book he wrote. John Granger has a teory saying that J K Rowling built her books through what he calls Ring Composition.

That means: If you place the seven books of the Potter series in a ring, then you get a mirror where the books relate to one another.. Try to picture it: A circle with the first and the last book at the bottom, book four at the top, and two and six, plus three and five, up anaginst one another. If you later split up the books, book by book, you should be able to do the same thing with all the chapters. It has been unheard-of (*) delightful to hear Granger forward proof after proof of his theory. I find it impossible to repeat all events he mentioned to give his proofs.

But in fact there is an article on Granger’s own homepage for you who might want to dig deeply like myself. And if you after that don’t stop there, you could even do as I plan to do and buy the whole book and get the compleete 164 pages on Ring Composition and how the Potter Books have been built up. Do remember, though, that even if this is unheard-of (*) fascinating , it is John Granger’s theories and Rowling has not confirmed anything of what he says. But exciting it is, or what do you think? I know at least that I now have another reason to read again the whole series to check the theory, and that is going to be cool.

By Elin.

(*) This Swedish term means literally «unheard-of», but is used more generally as a super-superlative, like «extremely» or «very, very» (or whatever young language might favor as the current super-superlative; I suddenly feel my 64 years on my shoulders when I ponder how to translate it).

(**) Is there an English youth idiom called «hefty» ?

Thank you, Odd, for the trip into Sweden’s fandom!

Comments

  1. Quite a good translation on the whole. It has not been unheard-of, but extremely and I think it will be fun not cool to read the series again, but other than that I´m not misquoted. It was fun to read my words in english and as of right now I am re-reading the series and it is fun, and cool to. Anyway, I am glad you liked the post and I hope to meet you again someday.
    Elin

Speak Your Mind

*